Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend en exclusief van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarbij Lamark diensten aan de klant (het Examenbureau) levert, ook indien deze diensten niet in deze voorwaarden zijn omschreven.

1.2 Partijen kunnen alleen in de individuele Overeenkomst wijzigingen en/of aanvullingen op de Algemene Leveringsvoorwaarden overeenkomen.

1.3 Alle aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van drie maanden en zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4 Een overeenkomst komt tot stand en treedt in werking na de schriftelijke acceptatie van een offerte van Lamark. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de offerte.

1.5 Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht.

1.6 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden en de bij de overeenkomst behorende Service Level Agreement (SLA) worden jaarlijks geactualiseerd. De klant ontvangt hiervan bericht. Lamark handelt daarbij ten behoeve van het behouden en verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening.

 

Artikel 2 – Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

2.2 De op grond van de overeenkomst te berekenen prijzen zijn de geldende prijzen op het moment van schriftelijke acceptatie door de klant van de offerte en de onderhavige leveringsvoorwaarden van Lamark.

2.3 Lamark behoudt zich het recht voor om per twaalf maanden de in deze offerte vermelde prijzen aan te passen volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI). Prijswijzigingen zullen met ingang van 1 januari worden doorgevoerd.

2.4 Als voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen zal Lamark de klant van tevoren inlichten als een door die klant gewenste uitbreiding of wijziging van de diensten gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs. Lamark zal hiervoor een offerte uitbrengen.

2.5 Indien de kredietwaardigheid van de klant daartoe aanleiding geeft, behoudt Lamark zich het recht voor de betalingscondities te wijzigen.

2.6 Lamark int standaard de examengelden voor de klant. Hierbij behoudt Lamark zich het recht voor om te kiezen voor de meest veilige en betrouwbare payment service provider. Lamark is gerechtigd zonder kennisgeving aan de klant over te stappen op een andere payment service provider. De klant mag hiervan geen hinder ondervinden of een achteruitgang in de dienstverlening ervaring. Door Lamark geïnde examengelden met betrekking tot de in de voorgaande maand afgenomen boekingen worden maandelijks aan de klant overgeboekt.

2.7 Facturatie vindt maandelijks plaats op basis van het aantal afgenomen boekingen. Te laat geannuleerde boekingen (< 8 dagen voor de examendatum) of boekingen waarbij kandidaten niet zijn verschenen (no show) worden geteld als afgenomen boeking.

2.8 Alle facturen zullen door de klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke daarvan zal betaling dienen plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. De klant heeft nooit het recht tot verrekening of opschorting van een openstaande factuur, tenzij door arbitrage of rechterlijke uitspraak deze mogelijkheid wordt toegekend. Lamark heeft het recht een vordering op de klant te verrekenen met al geïnde examengelden.

2.9 Als de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is deze, zonder dat hiervoor een aanzegging nodig is, over het openstaande bedrag een rente van één (1) procent per maand of gedeelte van een maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volle maand. Na een jaar zal de dan verschuldigde rente van de hoofdsom onderdeel uitmaken. Als de klant nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De klant is dan, naast het dan verschuldigde totale bedrag ook gehouden tot volledige vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, advocatenkosten daaronder begrepen, onverminderd het recht van Lamark op volledige schadevergoeding op basis van de wet. De hoogte van de aan Lamark verschuldigde incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

2.10 Als de klant bij het doen van een betaling niet uitdrukkelijk aangeeft ten behoeve van welke schuld zij is gedaan, heeft Lamark onherroepelijk het recht door de klant verrichte betalingen af te boeken tegen ongeacht welke openstaande factuur van Lamark aan deze klant .

 

Artikel 3 – Test Centers

3.1 Alle door Lamark te leveren diensten zullen met de nodige zorgvuldigheid en vakbekwaamheid op basis van de door de klant te verstrekken gegevens worden uitgevoerd. Het is Lamark toegestaan derden werkzaamheden te laten verrichten onder verantwoordelijkheid van Lamark in het kader van het uitvoeren van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

3.2 De klant zal Lamark steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking daartoe verlenen.

3.3 Als voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig afspraken ter beschikking van Lamark staan of als de klant op andere wijze niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, is dit voor rekening en risico van de klant. Lamark heeft in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

3.4 Lamark neemt alle wettelijke voorschriften betreffende het verwerken van gegevens, waaronder de regels voor bescherming van persoonsgegevens, in acht. Lamark staat bij het college bescherming persoonsgegevens geregistreerd onder meldingsnummer M1216355. Lamark zal de klant alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. De klant vrijwaart Lamark voor alle aanspraken van derden die jegens Lamark mochten worden ingesteld wegens schending van wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.

 

Artikel 4 – Vertrouwelijke informatie

4.1 Beide partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst gebonden aan een geheimhoudingsplicht met betrekking tot wederzijds verkregen vertrouwelijke informatie. Onder deze voorwaarde vallen ook alle werknemers van beide partijen. Zie ook artikel 3.4.

4.2 Persoonsgegevens en examengegevens zijn eigendom van de klant.

 

Artikel 5 – Intellectuele vermogensrechten

5.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom die ten aanzien van de door Lamark geleverde producten kunnen of zullen worden uitgeoefend berusten bij Lamark of haar toeleveranciers, met uitzondering van het door de de klant aangeleverde materiaal. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden van die producten die bij deze voorwaarden met inachtneming van artikel 12 worden toegekend.

5.2 De klant is ermee bekend dat de in lid 1 van dit artikel bedoelde producten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Lamark of haar licentiegevers bevatten. De klant verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 4, deze producten geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven.

5.3 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of van de in lid 1 van dit artikel bedoelde producten te verwijderen of te wijzigen.

5.4 Lamark mag technische maatregelen nemen ten aanzien van de in lid 1 van dit artikel bedoelde producten. Als Lamark door middel van technische bescherming de producten heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Als de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de klant niet in staat is een reservekopie van de producten te maken, zal Lamark op verzoek van de klant een reservekopie van de producten aan de klant ter beschikking stellen.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Lamark aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

6.2 De aansprakelijkheid van Lamark wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Als de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor zes maanden.

6.3 De aansprakelijkheid van Lamark voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal nooit meer bedragen dan hetgeen door de verzekeringsmaatschappij aan Lamark zal worden uitgekeerd tot maximaal €75.000 (vijfenzeventigduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

6.4 Aansprakelijkheid van Lamark voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet ten gevolge van onderhoud aan de apparatuur of programmatuur door of vanwege Lamark en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.5 Buiten de in artikel 6.2 en 6.3 genoemde gevallen, en met inachtneming van het in artikel 9 bepaalde, rust op Lamark geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 6.2 en 6.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Lamark.

6.6 De aansprakelijkheid van Lamark wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat alleen als de klant Lamark zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één (1) maand na het ontstaan daarvan schriftelijk in gebreke stelt. Hierbij moet een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming in acht genomen worden.  De aansprakelijkheid van Lamark ontstaat bovendien alleen als Lamark ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Lamark in staat is adequaat te reageren.

6.7 De klant vrijwaart Lamark voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Lamark geleverde zaken, materialen of producten, behalve als de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of producten en de klant dit kan bewijzen.

 

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst

7.1 Partijen kunnen de overeenkomst alleen ontbinden als de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen volgens de overeenkomst. Hiertoe moet een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling gestuurd worden met daarin opgenomen een redelijke termijn tot het herstellen van de tekortkoming.

7.2 Als een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en naar haar aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, kan deze door ieder van de partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Als tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.3 Lamark en de klant kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, of als ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd. Lamark zal wegens deze beëindiging nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.4 Als de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Lamark ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Lamark vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Lamark al ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

7.5 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven de verplichting tot geheimhouding, het toepasselijk recht, bevoegde rechter, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid, facturering en betaling voortvloeiend uit de periode vóór beëindiging van beide partijen onverminderd gelden.

7.6 Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle goederen, materialen en producten van Lamark die geen eigendom van de klant zijn of waartoe de klant niet gerechtigd is, zo snel mogelijk aan Lamark teruggeven of deze, in samenspraak met Lamark (laten) vernietigen.

7.7 Als één van de partijen gedurende een periode van meer dan drie (3) maanden niet-toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst, heeft de andere partij het recht deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Lamark zal gedurende de periode van overmacht haar verplichtingen op grond van de overeenkomst met de klant opschorten.

 

Artikel 8 – Overdracht van rechten

8.1 Lamark is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten met de klant aan derden over te dragen. De klant verklaart dat deze derde in dat geval alle rechten die bij de overeenkomst aan Lamark zijn toegekend, ten opzichte van de klant zal uitoefenen. De klant accepteert het nakomen van de overgedragen verplichting door die derde. De klant mag de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lamark. Lamark kan voorwaarden verbinden aan het geven van toestemming.

Artikel 9 – Producten van toeleveranciers

9.1 Als en voor zover Lamark producten of diensten van derden aan de klant ter beschikking stelt, zullen voor wat die producten of diensten betreft de (garantie)voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. De klant aanvaardt de toepassing van bedoelde (garantie)voorwaarden van derden. Als de bedoelde (garantie)voorwaarden niet met het product zijn geleverd, liggen deze voor de klant ter inzage bij Lamark. Lamark zal deze aan de klant op zijn verzoek toezenden. Als en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de klant en Lamark om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de voorwaarden van Lamark.

Artikel 10 – Jurisdictie

10.1 De arrondissementsrechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd inzake geschillen tussen partijen met betrekking tot een overeenkomst, waaronder de onderhavige toepasselijke Algemene Leveringsvoorwaarden van Lamark. Partijen kunnen echter in plaats daarvan arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag overeenkomen.

10.2 De Algemene Leveringsvoorwaarden van Lamark, de aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Lamark en de klant en alle eventuele aanvullingen of wijzigingen daarop, worden beheerst door het Nederlands recht.

 

Artikel 11 – Uitvoering

11.1 Lamark zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, voor zover daar sprake van is overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

11.2 Als is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Lamark gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de klant de oplevering van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

11.3 Alleen als dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Lamark gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de klant op te volgen. Lamark is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. Als dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 12.

11.4 Lamark kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen. Als dergelijke wijzigingen een verandering van de procedures die bij de klant gelden tot gevolg hebben, zal Lamark de klant hierover tijdig inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van de klant . In dat geval kan de klant de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Lamark de kosten van deze wijziging voor haar rekening neemt.

11.5 Als de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Lamark steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

 

Artikel 12 – Wijziging en meerwerk

12.1 Als Lamark op verzoek of met voorafgaande instemming van de klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de klant aan Lamark worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven van Lamark. Lamark is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. De klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de klant en Lamark, kunnen worden beïnvloed.

12.2 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties geen afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Lamark de klant tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 

Artikel 13 – Overige bepalingen

13.1 Het is de klant tijdens en twee jaar na de duur van de overeenkomst niet toegestaan direct of indirect gebruik te maken van de diensten van de (voormalige) werknemer(s) van Lamark of van door bemiddeling van Lamark bij de klant geplaatste personen, tenzij Lamark de klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

13.2 De klant verleent Lamark tijdens de looptijd van de overeenkomst exclusiviteit voor de afname van haar digitale examens in Openbare Test Centers.

13.3 De eigen inkoopvoorwaarden van de klant komen bij het sluiten van een overeenkomst met Lamark te vervallen.

 

Pin It on Pinterest

Share This