ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend en exclusief van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarbij Lamark diensten aan opdrachtgever (het Examenbureau) levert, ook indien deze diensten niet in deze voorwaarden zijn omschreven.

1.2 Partijen kunnen alleen in de individuele Overeenkomst wijzigingen en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden overeenkomen.

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4 Een overeenkomst komt tot stand en treedt in werking na de schriftelijke acceptatie van een offerte van Lamark. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de offerte.

1.5 Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht.

1.6 Deze Algemene Voorwaarden en de bij de overeenkomst behorende Service Level Agreement (SLA) worden jaarlijks geactualiseerd. Opdrachtgever ontvangt hiervan bericht. Lamark handelt daarbij ten behoeve van het behouden en verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening.

 

ARTIKEL 2 – PRIJS EN BETALING

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

2.2 De op grond van de overeenkomst te berekenen prijzen zijn de geldende prijzen op het moment van schriftelijke acceptatie door opdrachtgever van de offerte en de onderhavige voorwaarden van Lamark.

2.3 Lamark behoudt zich het recht voor om per twaalf maanden de in deze offerte vermelde prijzen aan te passen volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde consumentenprijsindex

(CPI). Prijswijzigingen zullen met ingang van 1 januari worden doorgevoerd.

2.4 Als voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen zal Lamark opdrachtgever van tevoren inlichten als een door die opdrachtgever gewenste uitbreiding of wijziging van de diensten gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs. Lamark zal hiervoor een offerte uitbrengen.

2.5 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, behoudt Lamark zich het recht voor de betalingscondities te wijzigen.

2.6 Lamark int, indien overeengekomen, de examengelden voor opdrachtgever. Hierbij behoudt Lamark zich het recht voor om te kiezen voor de meest veilige en betrouwbare payment service provider. Lamark is gerechtigd zonder kennisgeving aan opdrachtgever over te stappen op een andere payment service provider. Opdrachtgever mag hiervan geen hinder ondervinden of een achteruitgang in de dienstverlening ervaren.

2.7 Door Lamark geïnde examengelden met betrekking tot de in de voorgaande maand afgenomen boekingen worden maandelijks aan opdrachtgever overgeboekt. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht een controle (audit) op geïnde examengelden bij Lamark uit te voeren. De kosten van een dergelijk onderzoek zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij blijkt dat Lamark onjuist heeft gehandeld in welk geval de kosten van het onderzoek voor Lamark zijn.

2.8 Indien en voor zover een examenkandidaat na het voldoen van een betaalverplichting de betaling alsnog terugdraait, komt dit voor rekening en risico van opdrachtgever.

2.9 Facturatie vindt maandelijks plaats op basis van het aantal boekingen.

2.10 Voor annuleringen of wijzigingen van een boeking meer dan 7 dagen voorafgaand aan de examendatum zijn geen kosten verschuldigd. Voor annuleringen of wijzigingen tot en met 7 dagen voorafgaand aan de examendatum worden de volledige kosten in rekening gebracht.

2.11 Indien de examenkandidaat niet komt opdagen, te laat is of niet voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden voor een deugdelijke examen afname worden de volledige kosten in rekening gebracht. Indien de examenkandidaat niets te verwijten valt en het examen kan vanwege (technische) omstandigheden niet plaatsvinden of wordt onderbroken waardoor het examen als verloren wordt beschouwd dan ontvangt de kandidaat een gratis boeking voor een nieuw examen.

2.12 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever heeft nooit het recht tot verrekening of opschorting van een openstaande factuur, tenzij door arbitrage of rechterlijke uitspraak deze mogelijkheid wordt toegekend. Lamark heeft het recht een vordering op opdrachtgever te verrekenen met al geïnde examengelden.

2.13 Indien facturen van Lamark niet tijdig worden voldaan, is debiteur over het verschuldigde een maandrente verschuldigd van 1% gerekend vanaf de datum waarop de factuur betaald had moeten zijn, alsmede de bijkomende kosten voor het incasseren van de vordering.

2.14 Als opdrachtgever bij het doen van een betaling niet uitdrukkelijk aangeeft ten behoeve van welke schuld zij is gedaan, heeft Lamark het recht de door opdrachtgever verrichte betalingen af te boeken tegen ongeacht welke openstaande factuur van Lamark aan deze opdrachtgever .

 

ARTIKEL 3 – PERSOONSGEGEVENS EN VERTROUWELIJKE INFORMATIE

3.1 De begrippen die gebruikt worden in dit artikel hebben de betekenis die daaraan zijn toegekend in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

3.2 Lamark zal uitsluitend persoonsgegevens ten behoeve van opdrachtgever verwerken indien opdrachtgever Lamark hiertoe schriftelijk heeft geïnstrueerd. De volgende instructies hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de tussen Lamark en opdrachtgever overeengekomen dienstverlening, en zijn als zodanig ook slechts van toepassing voor zover noodzakelijk daarvoor.

a) Lamark verwerkt aanmeldingen van kandidaten voor examens via een webportal. Hiertoe verwerkt Lamark met betrekking tot de kandidaat contactgegevens, identificerende gegevens, examengegevens en voor zover dit voor opdrachtgever is voorgeschreven het BSN. Voornoemde gegevens worden verstrekt aan opdrachtgever en door Lamark gebruikt voor identificatie van de kandidaat bij het afnemen van het examen. Lamark verwerkt betalingsgegevens van de kandidaat indien Lamark de examengelden ten behoeve van opdrachtgever int.
b) Lamark verwerkt persoonsgegevens doordat de kandidaat gebruikmaakt van de door Lamark ter beschikking gestelde computer met browser en internetaansluiting bij het afleggen van het examen via de webportal van opdrachtgever.

3.3 Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing.

a) Lamark waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen.
b) Lamark neemt de overeenkomstig artikel 32 van de AVG vereiste maatregelen met betrekking tot de beveiliging van de verwerking. Lamark is hiertoe ISO 27.001 gecertificeerd. Lamark zal persoonsgegevens uitsluitend aan opdrachtgever verstrekken via de Lamark systemen.
c) Opdrachtgever verleent hierbij toestemming aan Lamark om andere verwerkers in de zin van artikel 4 lid 8 van de AVG in dienst te nemen. Lamark licht opdrachtgever in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van andere verwerkers. Tegen deze veranderingen kan opdrachtgever per ommegaande na kennisgeven bezwaar maken. Lamark honoreert het bezwaar uitsluitend in geval opdrachtgever geen onredelijke gronden hiertoe aanvoert.
d) Wanneer Lamark een andere verwerker in dienst neemt om voor rekening van opdrachtgever specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, legt Lamark aan deze andere verwerker bij overeenkomst dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming op als die welke in dit artikel zijn opgenomen. Lamark blijft ten aanzien van opdrachtgever volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van die andere verwerker.
e) Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent Lamark opdrachtgever door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van de plicht van opdrachtgever om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III van de AVG vastgestelde rechten van de betrokkene te beantwoorden, tegen een redelijke vergoeding.
f) Zonder onredelijke vertraging nadat Lamark kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 12 van de AVG informeert Lamark opdrachtgever hierover, alsmede over de door Lamark genomen herstelmaatregelen.
g) Rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, verleent Lamark opdrachtgever bijstand bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 (beveiliging), 33 (melding inbreuk in verband met persoonsgegevens), 34 (melding inbreuk in verband met persoonsgegevens betrokkene), 35 (gegevensbeschermingseffectbeoordeling) en 36 (voorafgaande raadpleging) van de AVG, tegen een redelijke vergoeding.
h) Na afloop van de dienstverlening, naargelang de keuze van de verwerkingsverantwoordelijke, wist Lamark alle persoonsgegevens of bezorgt Lamark deze terug, en verwijdert bestaande kopieën, tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht.
i) Lamark stelt aan opdrachtgever alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in dit artikel 3 neergelegde verplichtingen aan te tonen en Lamark maakt, voor zover in redelijkheid noodzakelijk, audits, waaronder inspecties, door opdrachtgever of een door opdrachtgever gemachtigde controleur mogelijk en draagt eraan bij. Lamark stelt opdrachtgever onmiddellijk in kennis indien naar zijn mening een instructie inbreuk oplevert op de AVG of op andere unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

3.4 Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de identificatie van de kandidaten bij het afnemen van examens bepaalt Lamark het doel en de middelen van de verwerking, en dient als zodanig te worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3.5 Beide partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst gebonden aan een geheimhoudingsplicht met betrekking tot wederzijds verkregen vertrouwelijke informatie.

3.6 Lamark verwerft geen rechten op de gegevens die zij in opdracht van opdrachtgever verwerkt.

3.7 Voor zover de schade in verband met aanspraken van derden die jegens een partij mochten worden ingesteld wegens schending van wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen te wijten is aan de andere partij zal de andere partij de aangesproken partij vrijwaren voor deze schade.

 

ARTIKEL 4 – CONCURRENTIE- EN RELATIEBEDING

4.1 Lamark beperkt haar dienstverlening tot logistieke diensten ten behoeve van het afnemen van examens en zal niet als examenbureau optreden in markten die concurreren met opdrachtgever.

4.2 Opdrachtgever zal geen logistieke diensten ten behoeve van het afnemen van examens aanbieden zonder Lamark daarin volledig te betrekken met uitzondering van diensten ten behoeve van vennootschappen die aan opdrachtgever gelieerd zijn.

4.3 Het is opdrachtgever tijdens en 2 jaar na de duur van de overeenkomst niet toegestaan direct of indirect gebruik te maken van de diensten van de (voormalige) werknemer(s) van Lamark of van door bemiddeling van Lamark bij opdrachtgever geplaatste personen, tenzij Lamark opdrachtgever daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

 

ARTIKEL 5 – INTELLECTUELE EIGENDOM EN MELDING IN PUBLICATIES

5.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom die ten aanzien van de door Lamark geleverde producten kunnen of zullen worden uitgeoefend berusten bij Lamark of haar toeleveranciers, met uitzondering van het door opdrachtgever aangeleverde materiaal. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden van die producten die bij deze voorwaarden met inachtneming van artikel 11 worden toegekend.

5.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of van de in lid 1 van dit artikel bedoelde producten te verwijderen of te wijzigen.

5.3 Lamark mag technische maatregelen nemen ten aanzien van de in lid 1 van dit artikel bedoelde producten. Als Lamark door middel van technische bescherming de producten heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

5.4 Opdrachtgever vrijwaart Lamark tegen aanspraken van derden ter zake van (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen.

5.5 Het is partijen toegestaan in publicaties of reclame-uitingen melding te maken van het bestaan van een relatie tussen partijen. Elke toestemming geldt tot wederopzegging.

 

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De aansprakelijkheid van Lamark wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). Als de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) bedongen voor zes maanden tot een maximum van €75.000 (vijfenzeventigduizend euro).

6.2 De aansprakelijkheid van Lamark voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal nooit meer bedragen dan hetgeen door de verzekeringsmaatschappij aan Lamark zal worden uitgekeerd tot maximaal €75.000 (vijfenzeventigduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

6.3 Aansprakelijkheid van Lamark voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet ten gevolge van onderhoud aan de apparatuur of programmatuur door of vanwege Lamark en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.4 Buiten de in artikel 6.1 en 6.1 genoemde gevallen rust op Lamark geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

6.5 De aansprakelijkheid van Lamark wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat alleen indien opdrachtgever Lamark binnen 2 maanden na de ontdekking daarvan c.q. De veronderstelling dat opdrachtgever het redelijkerwijs had kunnen weten, schriftelijk in gebreke stelt. Hierbij moet een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming in acht genomen worden. De aansprakelijkheid van Lamark ontstaat bovendien alleen als Lamark ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Lamark in staat is adequaat te reageren.

6.6 Opdrachtgever vrijwaart Lamark voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Lamark geleverde zaken, materialen of producten, behalve als de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of producten van Lamark en opdrachtgever dit kan bewijzen.

 

ARTIKEL 7 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

7.1 Partijen kunnen de overeenkomst alleen buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden als de andere partij toerekenbaar en blijvend tekortschiet in de nakoming van verplichtingen volgens de overeenkomst. Hieraan voorafgaand moet een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling gestuurd worden met daarin opgenomen een redelijke termijn tot het herstellen van de tekortkoming.

7.2 Als een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en naar haar aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, kan deze door ieder van de partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Als tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding worden gehouden.

7.3 Lamark en opdrachtgever kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de wederpartij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd, de wederpartij haar onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd, de wederpartij wordt ontbonden na fusie of splitsing, dan wel de wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen. Beide partijen zullen wegens deze beëindiging nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.4 Als opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Lamark ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Lamark vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Lamark al ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

7.5 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval de bepalingen met betrekking tot de verplichting tot geheimhouding, geschillen en toepasselijk recht, bevoegde rechten, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid, facturering en betaling voortvloeiend uit de periode vóór beëindiging voor beide partijen onverminderd gelden.

7.6 Bij beëindiging van de overeenkomst zal opdrachtgever alle goederen, materialen en producten van Lamark die geen eigendom van opdrachtgever zijn of waartoe opdrachtgever niet gerechtigd is, zo snel mogelijk aan Lamark teruggeven of deze, in samenspraak met Lamark, (laten) vernietigen.

7.7 Partijen kunnen gedurende een periode van overmacht hun verplichtingen op grond van de overeenkomst opschorten.

 

ARTIKEL 8 – OVERDRACHT VAN RECHTEN

8.1 Partijen zijn alleen gerechtigd de vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde partij, na schriftelijke goedkeuring door de andere partij, welke partij de overdracht en uitoefening van daaraan verbonden rechten aanvaardt.

 

ARTIKEL 9 – PRODUCTEN VAN TOELEVERANCIERS

9.1 Als en voor zover Lamark producten of diensten van derden aan opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen voor wat betreft die producten of diensten de (garantie)voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de toepassing van bedoelde (garantie)voorwaarden van derden.

9.2 Als de bedoelde (garantie)voorwaarden niet met het product zijn geleverd, liggen deze voor opdrachtgever ter inzage bij Lamark. Lamark zal deze aan opdrachtgever op zijn verzoek toezenden. Als en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen opdrachtgever en Lamark om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de voorwaarden van Lamark.

 

ARTIKEL 10 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

10.1 De arrondissementsrechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd inzake geschillen tussen partijen met betrekking tot een overeenkomst, waaronder de onderhavige toepasselijke Algemene Voorwaarden van Lamark. Partijen kunnen echter in plaats daarvan arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag overeenkomen.

10.2 Op de Algemene Voorwaarden van Lamark, de aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Lamark en opdrachtgever en alle eventuele aanvullingen of wijzigingen daarop, is Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 11 – UITVOERING

11.1 Alle door Lamark te leveren diensten zullen met de nodige zorgvuldigheid en vakbekwaamheid op basis van de door opdrachtgever te verstrekken gegevens worden uitgevoerd. Opdrachtgever zal Lamark steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking daartoe verlenen.

11.2 Als voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig afspraken ter beschikking van Lamark staan of als opdrachtgever op andere wijze niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, is dit voor rekening en risico van opdrachtgever. Lamark heeft in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

11.3 Als is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Lamark gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de oplevering van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

11.4 Alleen als dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Lamark gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen. Lamark is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen.

11.5 Op de dienstverlening van Lamark is de Fair Use Policy van toepassing. Opdrachtgever maakt in redelijkheid gebruik van de boekingsmogelijkheden bij Lamark en reserveert geen examenplekken voor kandidaten waardoor stoelen onnodig worden vastgehouden.

11.6 Het is Lamark toegestaan derden werkzaamheden te laten verrichten onder verantwoordelijkheid van Lamark in het kader van het uitvoeren van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

 

ARTIKEL 12 – WIJZIGING EN MEERWERK

12.1 Als Lamark op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Lamark worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven van Lamark en onder voorwaarde dat opdrachtgever de kosten vooraf heeft goedgekeurd.

12.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en Lamark, kunnen worden beïnvloed.

12.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties geen afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Lamark opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. Instemming hiermee door opdrachtgever leidt tot een onherroepelijke overeenkomst.

 

Pin It on Pinterest

Share This